Dušan Roglić

Porez na dohodak građana: Važne informacije i rokovi za 2024

Porez na dohodak građana ili popularni naziv „porez na bogate“ i „extra porez“, plaća se do 15.05.2024. godine za 2023. godinu.

Počev od prošle godine, Poreska uprava će postaviti na portalu ePorezi poresku prijavu, ukoliko ste obveznik, u ponedeljak 01.04.2024. i do 15.05.2024. biće u pripremi, odnosno tražiće se od vas da je pregledate i eventualno dopunite (o izdržavanim članovima porodice, ulaganje u alternativne investicione fondove, …) zatim potpišete, predate i na kraju platite.

Ovaj porez plaćate kao fizičko lice (ne plaća firma) i to na prihode koje ste ostvarili od:

 • Zarada iz radnog odnosa (plate u firmi koja vam isplaćuje)
 • Naknade iz PP ugovora
 • Naknade iz ugovora o delu
 • Naknade na osnovu ugovora o dopunskom radu
 • Primanja članova organa uprave pravnog lica
 • Lična zarada preduzetnika i preduzetnika poljoprivrednika
 • Primanja od povezanih lica i bivših poslodavaca
 • Oporeziva dobit preduzetnika koji vodi poslovne knjige
 • Paušalno utvrđen prihod iz poreskog rešenja – osnovica za paušal
 • Naknade po osnovu autorskog ugovora
 • Zakupnine od izdavanja nepokretnosti i pokretnosti
 • Prihodi sportista i sportskih stručnjaka
 • Ugostiteljske usluge domaće radinosti i seoskog turizma
 • Primanja stečajnih upravnika, sudskih veštaka
 • Prihodi po osnovu prikupljanja i prodaje sekundarsnih sirovina
 • Nagrade i druga slična davanja fizičkim licima
 • Druge vrste prihoda.

Dividenda ne ulazi u porez na dohodak građana. Oporezivi prihodi umanjuju se za isnos poreza i doprinosa, što znači da u zbir ulaze neto iznosi prihoda.

Ukoliko ste isključivo radili kao paušalac, budite uvereni da niste obveznik poreza na dohodak građana.

Poreska uprava će na osnovu podataka iz službenih evidencija (iz onih poreskih prijava koje su podnošene za vaše dohotke) na portalu ePorezi postaviti popunjenu poresku prijavu za godišnji porez na dohodak građana za 2023. godinu (PP GPDG), fizičkim licima koja su u 2023. godini ostvarila dohodak koji je predmet oporezivanja godišnjim porezom na dohodak građana, a koji umanjen za plaćene poreze i doprinose prelazi iznos 4.269.564 dinara, kao radnu verziju prijave (status “u pripremi“).

U slučaju da ste sigurni da imate taj dohodak, a NIJE vam poslata radna verzija u pripremi, moraćete sami da prijavite takođe putem portala ePorezi.

Ukoliko ste imali veći dohodak od 4.269.564,00 a imate više od 40 godina, u obavezi ste da platite za iznose preko pomenutog. U nastavku ostavljam tabelu sa procentima poreza.

Ukoliko imate manje od 40 godina, limit je 8.539.128,00, odnosno udvostručen je neoporezivi iznos duplo ali samo za prihode ostvarene na osnovu zarade, autorskih i srodnih prava i samostalne delatnosti (prihod preduzetnika).

Obavezu podnošenja poreske prijave nemaju fizička lica kojima je dohodak za oporezivanje godišnjim porezom na dohodak građana 0 dinara (polje 3.12 Obrasca PP GPDG), nemaju obavezu podnošenja poreske prijave PP GPDG.

NAPOMENA

Napominjemo da fizička lica koja su 31.12.2023. godine imala manje od navršenih 40 godina života godišnji zbir zarada i oporezivih prihoda od samostalne delatnosti i prihoda od autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu i prava industrijske svojine, prethodno umanjenih za plaćene poreze i doprinose, dodatno se umanjuju za 4.269.564 dinara, a najviše do iznosa zbira zarada i navedenih oporezivih prihoda. I ova fizička lica, kod kojih je nakon posebnog umanjenja za obveznike mlađe od 40 godina,  na polju 3.12 poreske prijave (dohodak za oporezivanje) 0 dinara nemaju obavezu podnošenja poreske prijave PP GPDG.

Postoje lični odbici za:

 • Za poreskog obveznika 569.275
 • Za izdržavanog člana porodice 213.478

Napominjem da zbir ličnih odbitaka ne može preći iznos od 50% dohotka za oporezivanje!

U poreskoj prijavi PP GPDG iznos ličnog odbitka za poreskog obveznika u polju 3.13.1  automatski se unosi.

Iznos ličnog odbitka za izdržavane članove porodice u polju 3.13.2 ne unosi se automatski već je obveznik u obavezi da sam unese podatak. Iznos ličnog odbitka za izdržavane članove porodice utvrđuje se kao proizvod broja izdržavanih članova porodice iz dela 2 poreske prijave i iznosa koji predstavlja 15% od prosečne zarade po zaposlenom, isplaćene u Republici Srbiji u godini za koju se utvrđuje porez.

U slučaju da obveznik u polje 3.13.2 unese veći iznos od iznosa koji se dobije kao proizvod broja izdržavanih članova porodice iz dela 2 poreske prijave i iznosa, koji predstavlja 15% od prosečne zarade po zaposlenom isplaćene u Republici Srbiji u godini za koju se utvrđuje porez, uneti iznos u ovom polju će automatski biti ispravljen.

Kada poreski obveznik nakon podnošenja poreske prijave PP GPDG utvrdi da uz prijavu nije priložio neophodne dokaze isti je u obavezi da podnese izmenjenu poresku prijavu sa prilozima, u skladu sa članom 40. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji,  kojom će otkloniti propust.

Kada obveznik podnese poresku prijavu i ista dobije status “Proknjižena“, podnosilac prijave dobija podatke o nalogu za plaćanje, a nakon što se sačuva nalog za plaćanje, na ekranu će biti prikazan QR kod, koji se može koristiti za plaćanje poreske obaveze.

Poreskim obveznicima koji svoju poresku obavezu ne izmire u propisanom roku, iznos obaveze se uvećava za pripadajuću kamatu, obračunatu u skladu sa odredbama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

Takođe, ko je tokom 2023. godine uplatio sredstva u alternativni investicioni fond, ostvario je umanjenje od 50% poreza na dohodak građana, a o toj temi smo detaljno pisali u decembru.

Ostavite komentar

Nema komentara on Porez na dohodak građana: Važne informacije i rokovi za 2024

Ostavite komentar

Imaš pitanje? Pitaj me!

Tu sam da ti pomognem u svakom trenutku. Kontaktiraj me, predstavi mi svoj problem ili pitanje i šaljem ti odgovor i najbolje rešenje!

Posledenje objave